ANBI

VUmc Fonds is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan VUmc kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van VUmc. Ook uitkeringen die VUmc zelf doet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. 

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI's. VUmc Fonds heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, netjes bij elkaar gezet. U vindt deze overzichtelijk hieronder. 

Naam:
Stichting VU medisch centrum Fonds 
Kortweg:  VUmc Fonds

Contactgegevens:
Stichting VUmc Fonds
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

RSIN nummer:
813432418

KvK nummer:
34141228

Banknummer:
NL46 INGB 0000 0048 18

Standaardformulier ANBI - 2021
Het sinds 2021 verplichte standaardformulier voor ANBI's van de Belastingdienst vindt u hier.

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van het VUmc Fonds vindt u op deze pagina.

Statuten
De statuten van de Stichting VUmc Fonds vindt u hier.

Gedagscode bestuurders VUmc Fonds
Het bestuur van het VUmc Fonds is van mening dat transparantie van en verantwoording over de positie en het beleid van het VUmc Fonds van belang is. Dit heeft geleid tot de volgende gedragscode.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2017-2021 geeft de hoofdlijnen van het beleid weer.

Beloningsbeleid:
Het VUmc Fonds heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Bekijk hiervoor ons meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van de diverse jaarverslagen. Bekijk onze jaarverslagen hier.

Gedragscode Fondsenwerving VUmc:
Het VUmc Fonds houdt zich aan de gedragscode die het VUmc heeft opgesteld voor zijn fondsenwervende activiteiten.

Klachtenregeling:
Het bestuur van het VUmc Fonds heeft eeen Klachtenregeling vastgesteld. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Bestuursregelement
Het VUmc Fonds heeft een bestuursreglement opgesteld..

Financieel beheer VUmc Fonds
Meer informatie over het financieel beheer vindt u hier.

Misse/Visie VUmc Fonds
Het VUmc Fonds heeft een missie en visie vastgesteld. Waar staat het fonds voor en welke positie neemt de stichting in binnen VUmc. 

Sluiten