Privacy

In deze privacyverklaring beschrijven we waarom we om uw persoonsgegevens vragen, welke gegevens we vragen en wat we met deze gegevens doen en waarom. Het VUmc Fonds (Stichting VUmc Fonds) steunt projecten van VUmc door het werven van aanvullende middelen - zoals donaties, sponsorbijdragen, legaten en erfstellingen - in geld en natura voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Wie we zijn

Het VUmc Fonds is een onafhankelijke stichting met een eigen, vrijwillige bestuur, dat geen vergoeding krijgt voor het werk dat zij verzetten. De stichting heeft geen personeel in dienst: VUmc stelt mensen vrij om taken voor het VUmc Fonds en het bestuur te verrichten Het VUmc Fonds is als volgt te bereiken op:

Postadres:
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Bezoekadres:
Amsterdam UMC, locatie VUmc, PK4Z
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
T: 020 444 3165
E: fondsenwerving@vumc.nl

De momenten waarop we persoonsgegevens ontvangen of vragen

Voor het uitvoeren van onze doelstelling, zoals het financieren van wetenschappelijk onderzoek, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Wanneer u een donatie doet aan het VUmc Fonds registeren wij uw naam, adres, e-mailadres en rekeningnummer en het doel van de donaties. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van de donatie. Daarnaast vragen wij u optioneel om uw geboortedatum en telefoonnummer Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die online met ons gedeeld zijn via bijvoorbeeld onze actiepagina.

Waar gebruiken we de persoonsgegevens voor:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te bedanken voor uw donaties en te informeren over onze doelen, de besteding van de donaties en nieuwe acties en projecten. Dat doen wij bijvoorbeeld door het sturen van elektronische nieuwsbrieven, het donateursblad EigenWijs en door u persoonlijk te informeren via telefoon, brief of email.

Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens, zodat we onder andere:

 • De donaties kunnen verwerken en beheren;
 • U kunnen bedanken voor uw donatie;
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te doen;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze acties en projecten;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren;
 • Nieuwe donateurs en sponsors kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten

Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Het VUmc Fonds verkoopt of verstrekt persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor bijvoorbeeld het uitvoeren van mailingen of het vastleggen van de gegevens in een donateursbestand (CRM). In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan strenge waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Verplichte en optionele gegevens

We willen u graag bedanken voor uw donatie en informeren over ons werk. Daarvoor is het nodig dat we u kunnen bereiken. Tegelijk willen we ook uw privacy respecteren en kunnen donaties ook anoniem gegeven worden. Het verstrekken van de gegevensverstrekking is niet verplicht.

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden vernietigd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van de gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.
 3. U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door het VUmc Fonds in algemene zin, zowel bij het VUmc Fonds zelf als bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren, dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens hier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wij vragen u om uw verzoek schriftelijk of per mail aan ons te stellen.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Om de donaties aan het VUmc Fonds goed te verwerken en te beheren en om u te bedanken en te informeren over onze acties en projecten werken wij samen met externe leveranciers. Met deze leveranciers zijn overeenkomsten gesloten op basis van de standaard verwerkersovereenkomst van VUmc. De verwerkersovereenkomst van VUmc voldoet aan de strengste eisen van de wet, omdat deze ook betrekking heeft op gezondheidsgegevens van patiënten

Onze leveranciers zijn:
Procurios, Wijk bij Duurstede, CRM systeem
PIF World, actieplatform

Persoonsgegevens worden niet verzonden of bewaard in landen buiten de EU.

Toestemming

Wanneer u een donatie via de website, een donatieformulier of via een van onze wervers doet, zullen wij u expliciet vragen om toestemming u te informeren over onze acties en projecten. Mocht het niet mogelijk zijn om expliciet toestemming te vragen, dat sturen wij u minimaal eenmaal een nieuwsbrief. U kunt altijd aangeven dat u geen post meer wil ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens

We slaan uw persoonsgegevens op in ons donateursbestand. Het gebruik van dit systeem is beperkt tot de kleine groep medewerkers, die werkzaam zijn bij de fondsenwerving van VUmc. Toegang tot het systeem is beveiligd met een zogenoemde tweefactor authenticatie. De gegevens worden bewaard op dataservers die gehuisvest zijn in Nederland en voldoen aan de ISO 27001/002 certificering.

Cookieverklaring

Stichting VUmc Fonds gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. Het VUmc Fonds houdt zich hiermee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het VUmc Fonds gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.opta.nl en www.consuwijzer.nl.

De website van Stichting VUmc Fonds maakt gebruik van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Het VUmc Fonds gebruikt hiervoor Google Analytics. Het VUmc Fonds gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.
 • Cookies van derden. De website van stichting VUmc Fonds maakt voor het embedden van video's gebruik van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies. Als u cookies hebt geweigert op onze site kunt u deze video's alleen bekijken, via een doorlink, op de websites van Youtube en Vimeo zelf.
Sluiten